Dažniausiai užduodami klausimai

Kas yra DNSB "Aštuntas namas" bendrijos nariai?
Remiantis bendrijos įstatų 12.1 d. "Patalpų savininkas tampa bendrijos nariu steigiamajame susirinkime balsavęs už bendrijos įsteigimą. Šiuo atveju bendrijos nario teises ir pareigas patalpų savininkas įgyja nuo bendrijos ir jos įstatų įregistravimo dienos." Kitaip tariant bendrijos nariai yra butų savininkai balsavę už bendriją bei jos įstatus, ir pasirašę reikiamus dokumentus pas notarą

Ar gali dalyvauti bendrijos susirinkime buto savininkai, kurie nedalyvavo (ar nebalsavo už bendrijos steigimą) steigiamajame bendrijos susirinkime?
Bendrijos narių susirinkime dalyvauja tik DNSB "Aštuntas namas" bendrijos nariai. Kitų butų savininkai, kurie nėra bendrijos nariai gali įstoti į bendriją pateikę bendrijos valdybai rašytinį prašymą (bentrijos įstatų 12.2 d. Įsteigtos ir įregistruotos bendrijos nariu patalpų savininkas tampa laisva valia pateikęs rašytinį prašymą bendrijos valdybai. Įstojimo data yra laikoma prašymo pateikimo data. ). Jei tokio prašymo savininkai nepateiks jie nebus bendrijos nariai (paprastai tariant jie bus tiesiog "komunalinių paslaugų mokėtojai").
Prašymas įstoti į bendriją

Ar butų savininkai, kurie nėra bendrijos nariais privalo mokėti bendrijos narių nustatytus mokesčius susijusius su namo priežiūra ir administravimu?
Taip privalo. Remiantis LR Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 3 dalimi "Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti."
Mūsų atveju mokesčių dydį nustato bendrija, t.y. bendrijos nariai, o visi butų savininkai privalės nustatytus mokesčius sumokėti (nepriklausomai nuo to ar jis yra bendrijos narys ar ne, todėl buto savininkui nėra jokios prasmės nei naudos nebūti bendrijos nariu).

Kaip atstovaujama daugiabučio namo Statybininkų pr. 8 savininkų bendrijos nario vardu, jei yra daugiau nei vienas buto savininkas?
Patalpų bendrasavininkiams atstovauja vienas asmuo jų tarpusavio susitarimu (Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 27 straipsnio 5 dalis).

Ar galima būtų kaip nors padaryti, jog mūsų laiptinėse pagaliau nebūtų rūkoma?
LR Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 3 punktas draudžia rūkyti bendrose gyvenamosiose patalpose, kuriose nerūkantieji gali būti priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru. Todėl šį klausimą reikėtų aptarti su savo kaimynais kurie laiptinėse nesilaiko LR norminių teisės aktų reikalavimų. Jei pokalbis neduoda norimų rezultatų, LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 185(1) straipsnis numato tokiems rūkaliams administracinę atsakomybę, t.y. užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dvidešimties iki penkiasdešimties litų. Kaip laikomasi LR norminių teisės aktų reikalavimų privalo kontroliuoti vietos policija.

Kur kreiptis įvykus šildymo, vandentiekio, šilumos ar elektros sistemų avarijai?
Apie įvykį nedelsiant praneškite telefonu 864879972 valdybos pirmininkui. Valdybos pirmininkas įvertinęs situaciją, esant reikalui iškvies avarijų likvidavimu paslaugas teikiančias organizacijas