DNSB "Aštuntas namas" įstatai

DNSB "Aštuntas namas" įstatai

I. Bendroji dalis

1. Daugiabučio namo savininkų bendrija "Aštuntas namas" (toliau vadinama bendrija) yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų numatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu.

2. Bendrijos pavadinimas - DNSB "Aštuntas namas". Bendrijos teisinė forma - bendrija.

3. Bendrijos steigėjai yra daugiabučio namo, esančio Statybininkų pr. 8, Klaipėdoje (toliau įstatuose vadinami - daugiabučiu namu; namu), patalpų savininkai.

4. Bendrija yra viešasis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, turintis antspaudą. Ji gali turėti sąskaitas Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių bankuose. Juridinio asmens statusą bendrija įgyja nuo jos įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos

5. Bendrijos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas, Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas, kiti teisės aktai ir bendrijos įstatai. Bendrija negali būti įmonių steigėja ir verstis kita veikla, nesusijusia su daugiabučio namo valdymu, bendrojo naudojimo objektų ir jam priskirto žemės sklypo naudojimu, priežiūra ir tvarkymu.

6. Bendrijos tikslas - racionaliai, taupiai ir efektyviai eksploatuoti namą, jo inžinerinę įrangą bei jam priskirtą žemės sklypą, organizuojant jo valdymą ir priežiūrą, atstovauti Bendrijos narių interesams.

Pagrindiniai bendrijos veiklos uždaviniai - namo bendrojo naudojimo patalpų, bendrojo naudojimo inžinerinės įrangos, namo bendrojo naudojimo konstrukcijų priežiūra, eksploatavimas, remontas, renovacija, priskirto žemės sklypo tvarkymas, bendrų mokėjimo įsipareigojimų vykdymas, kitų bendrų teisių bei interesų gynimas ir apsauga.

7. Bendrija neatsako už atskirų narių finansinius ir kitus įsipareigojimus tretiesiems asmenims.

II. Bendrijos teisės ir pareigos

8. Bendrija turi teisę:

8.1. vykdyti įstatymuose ir bendrijos įstatuose nustatytą veiklą;

8.2. turėti sąskaitas Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių bankuose;

8.3. valdyti ir naudoti jai priklausantį turtą bei lėšas ir jais disponuoti;

8.4. nustatyta tvarka statyti arba rekonstruoti statinius, skirtus bendrijos poreikiams;

8.5. valdyti ir naudoti bendrojo naudojimo patalpas, namo konstrukcijas ir inžinerinę įrangą;

8.6. kaupti lėšas bendrojo naudojimo objektų priežiūrai ir atnaujinimui, jų skolintis;

8.7. pirkti ar kitokiu būdu įsigyti turtą, reikalingą bendrijos veiklai, jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti;

8.8. jungtis su kitomis bendrijomis, steigti bendrijų sąjungas (asociacijas) arba prie jų prisijungti.

8.9. Bendrija gali turėti ir kitų teisių, jeigu jos neprieštarauja Civiliniam kodeksui, Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymui, kitiems įstatymams ir šiems įstatams.

9. Bendrija privalo:

9.1. eksploatuoti ir remontuoti namą, jo inžinerinę įrangą, organizuoti namo bendrojo naudojimo objektų ir jam priskirto žemės sklypo valdymą, priežiūrą ir kitokį tvarkymą, planuoti ir kaupti lėšas šiems darbams atlikti;

9.2. laikytis gyvenamųjų patalpų techninio eksploatavimo taisyklių ir normų, priešgaisrinės saugos, sanitarijos, darbų saugos, aplinkosaugos ir kitų specialiųjų reikalavimų;

9.3. laiku mokėti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus mokesčius ir rinkliavas;

9.4. atsakyti už savo prievoles.

10. Šiuose įstatuose nurodytus veiklos tikslus ir uždavinius bendrija gali įgyvendinti pati, savo ūkinei veiklai, administravimui samdydama darbuotojus ir pan. arba sudarydama atitinkamas sutartis su gyvenamųjų namų priežiūros ir administravimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis.

III. Bendrijos nariai, jų teisės ir pareigos

11. Bendrijos nariu gali būti tik namo patalpų savininkas (fizinis ar juridinis asmuo). Teisę tapti bendrijos nariu patalpų savininkas įgyja nuo nuosavybės teisės į patalpas bendrijos name atsiradimo dienos. Bendrijos nario teises ir pareigas patalpų savininkai įgyja nuo įstojimo į bendriją dienos.

12. Įstojimo į bendriją ir išstojimo iš jos tvarka, bendrijos narių atstovavimas:

12.1. Patalpų savininkas tampa bendrijos nariu steigiamajame susirinkime balsavęs už bendrijos įsteigimą. Šiuo atveju bendrijos nario teises ir pareigas patalpų savininkas įgyja nuo bendrijos ir jos įstatų įregistravimo dienos.

12.2. Įsteigtos ir įregistruotos bendrijos nariu patalpų savininkas tampa laisva valia pateikęs rašytinį prašymą bendrijos valdybai. Įstojimo data yra laikoma prašymo pateikimo data.

12.3. Bendrijos nariai ir kiti patalpų savininkai registruojami valdybos vedamoje Bendrijos narių ir kitų patalpų savininkų registravimo knygoje. Joje nurodomas bendrijos narių, patalpų savininkų vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta (juridinių asmenų - pavadinimas, kodas ir buveinės adresas), nuosavybės teisės į patalpas įgijimo pagrindas ir data bei patalpų plotas, taip pat bendrijos narių įstojimo į bendriją bei išstojimo iš jos data.

12.4. Patalpų bendrasavininkams atstovauja vienas asmuo jų tarpusavio susitarimu;

12.5. Bendrijos narys - fizinis asmuo gali išduoti notarine tvarka patvirtintą įgaliojimą vietoj savęs dalyvauti bendrijos veikloje kitą asmenį (atstovą), nurodydamas įgaliojimo terminą, bet ne ilgesnį kaip 3 metai;

12.6. Patalpų savininkams - juridiniams asmenims bei valstybei ir savivaldybei bendrijos veikloje atstovauja jų organai arba įgalioti asmenys;

12.7. Daugiabučių namų patalpų savininkai, atsiskaitę su bendrija pagal savo prievoles, gali išstoti iš bendrijos pateikę rašytinį prašymą bendrijos valdybai. Išstojimo data laikoma prašymo pateikimo data.

12.8. Narystė bendrijoje pasibaigia nariui mirus, nariui netekus nuosavybės teisės į visas bendrijos name turėtas patalpas, nariui išstojus iš bendrijos bei likvidavus bendriją;

13. Fizinis ar juridinis asmuo, pirkęs, paveldėjęs ar kitaip įsigijęs patalpas bendrijos valdomame name, per 10 darbo dienų nuo nuosavybės teisės įgijimo apie tai raštu praneša bendrijos valdybai.

14. Bendrijos narys turi teisę:

14.1. dalyvauti bendrijos narių susirinkimuose, rinkti ir būti išrinktam į bendrijos valdybą, revizijos komisiją;

14.2. teikti siūlymus bendrijos veiklos klausimais;

14.3. reikalauti, kad bendrijos valdymas ir bendrosios nuosavybės naudojimas bei priežiūra atitiktų visų bendrijos narių bendrąsias teises ir teisėtus interesus;

14.4. be kitų namo patalpų savininkų sutikimo imtis būtinų priemonių, kad būtų išvengta žala ar pašalinta grėsmė bendro naudojimo objektams, ir reikalauti iš kitų patalpų savininkų atlyginti išlaidas proporcingai jų daliai bendrojoje nuosavybėje;

14.5. gauti informaciją apie bendrijos veiklą, jos finansinę būklę, turtą, pajamas ir išlaidas bei privalomus mokesčius;

14.6. įgyvendinti kitas įstatymų nustatytas teises;

14.7. išstoti iš bendrijos.

15. Bendrijos narys, jo šeimos nariai, laikinieji gyventojai ir asmenys, kurie naudojasi savininko patalpomis sutarties pagrindu, turi teisę naudotis gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektais pagal jų funkcinę paskirtį, nepažeisdami kitų patalpų savininkų, jų šeimos narių, laikinų gyventojų ir asmenų, kurie naudojasi savininko patalpomis sutarties pagrindu, teisių bei teisėtų interesų.

16. Bendrijos narys privalo:

16.1. laikytis bendrijos įstatų, vykdyti bendrijos narių susirinkimo, bendrijos valdybos ir revizijos komisijos nutarimus;

16.2. dalyvauti bendrijos veikloje;

16.3. tinkamai naudoti ir prižiūrėti nuosavybės teise jam priklausančias patalpas;

16.4. tausoti bendrijos turtą ir bendrojo naudojimo objektus, laikytis namo vidaus tvarkos ir žemės sklypo priežiūros taisyklių, užtikrinti, kad šių taisyklių laikytųsi jo šeimos nariai ar jo patalpų nuomininkai;

16.5. laiku atsiskaityti nustatyta tvarka už teikiamas komunalines ir kitas paslaugas, mokėti bendrijos nustatytas įmokas;

16.6. laiku apmokėti bendrijos išlaidas, susijusias su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra, remontu ar tvarkymu pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomus statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, taip pat žemės sklypo naudojimu ir priežiūra proporcingai jo daliai bendrojoje nuosavybėje;

16.7. savavališkai, be bendrijos valdybos ar jos įgaliotojo asmens leidimo nereguliuoti, nekeisti, neremontuoti namo bendrosios inžinerinės įrangos, bendrųjų konstrukcijų ir bendrojo naudojimo patalpų;

16.8. parduodamas, dovanodamas ar kitaip perleisdamas nuosavybės teise jam priklausančias patalpas, atsiskaityti su bendrija pagal savo prievoles ir informuoti bendrijos valdybą raštu apie išstojimą iš bendrijos;

16.9. atsakyti pagal savo prievoles;

16.10. patalpų savininkas privalo leisti tam tikslui paskirtiems asmenims remontuoti ar kitaip tvarkyti jo bute ir kitose patalpose esančią bendrojo naudojimo mechaninę, elektrotechninę ir kitokią įrangą, tikrinti apskaitos prietaisų rodmenis.

17. Bendrijos narys neprivalo apmokėti namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namams priskirtų žemės sklypų valdymo, naudojimo, priežiūros ir tvarkymo išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimta bendrijos narių susirinkimo sprendimo ½ visų bendrijos narių balsų dauguma. Bendrijos narys neprivalo apmokėti išlaidų, nesusijusių su namo, kuriame jis turi patalpas, eksploatavimu (kito namo konstrukcijų ar inžinerinių tinklų remonto išlaidų ir pan.)

IV. Bendrijos turtas ir lėšos, PAJAMŲ PASKIRSTYMAS

18. Bendrijos turtą sudaro už bendrijos lėšas pirktas ar kitaip teisėtai įgytos gyvenamosios ir negyvenamosios patalpos bei kitos materialinės vertybės.

19. Bendrijos lėšas sudaro:

19.1. tikslinės įmokos (eksploatavimo, remonto, kaupiamosios ir kt.);

19.2. narių įmokos, skirtos bendrijos veiklai;

19.3. pajamos, gautos disponuojant bendrijos turtu arba valdant bendrojo naudojimo patalpas;

19.4. valstybės, savivaldybės, juridinių ar fizinių asmenų, dovanos (aukos), Labdaros ir paramos įstatymo bei kitų įstatymų nustatyta tvarka skirta ir gauta parama;

19.5. kitos teisėtai gautos lėšos.

20. Namo bendrojo naudojimo patalpos, bendrojo naudojimo inžinerinė įranga, bendrojo naudojimo konstrukcijos priklauso visiems namo savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise. Kiekvieno savininko dalis bendrojoje nuosavybėje yra proporcinga nuosavybės teise jam priklausančių patalpų plotui.

21. Bendrijos nariai gali prisidėti ir nepiniginiais (turtiniais) įnašais ir (arba) savo ir (arba) savo šeimos narių darbu. Šiuos įnašus ir darbo sąnaudas įvertina valdyba, gavusi revizijos komisijos išvadą. Bendrijos nariui nesutinkant su valdybos atliktu jo nepiniginio (turtinio) įnašo ir (arba) darbo įvertinimu, įnašo ir (arba) darbo vertę nustato bendrijos narių susirinkimas.

22. Bendrijos turtą ir lėšas valdo, naudoja ir jomis disponuoja bendrijos valdyba. Bendrijos narių susirinkimas gali nustatyti tam tikro arba tam tikros vertės bendrijos turto ir lėšų valdymo, naudojimo ir disponavimo ypatybes.

23. Bendrijos finansiniai metai nustatomi nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos.

V. Bendrijos organai

24. Bendrijos organai yra:

24.1. bendrijos narių susirinkimas;

24.2. kolegialus valdymo organas - bendrijos valdyba;

24.3. kitas organas - revizijos komisija.

25. Bendrijos organų nutarimai jų kompetencijos klausimais yra privalomi visiems butų ir kitų patalpų savininkams.

VI. Bendrijos narių susirinkimas

26. Aukščiausiasis bendrijos organas yra bendrijos narių susirinkimas. Bendrijos narių susirinkimo kompetenciją nustato Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas ir šie įstatai. Bendrijos narių susirinkimas turi teisę:

26.1. tvirtinti, keisti ir papildyti bendrijos įstatus;

26.2. rinkti ir atšaukti bendrijos valdybos narius, valdybos pirmininką, revizijos komisiją;

26.3. nustatyti bendrijos ūkinės veiklos organizavimo ir valdymo tvarką ir su tuo susijusius įgaliojimus valdybos nariams, taip pat jų darbo apmokėjimo sąlygas, samdomų darbuotojų skaičių ir jų darbo apmokėjimo tvarką arba sutarčių su gyvenamųjų namų priežiūros ir administravimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis sudarymo sąlygas;

26.4. tvirtinti bendrijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto ar rekonstrukcijos) ar modernizavimo metinį bei ilgalaikį planą, lėšų įstatymuose nurodytiems privalomiems statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimams įgyvendinti kaupimo tvarką.

26.5. vertinti bendrijos valdybos veiklą, tvirtinti metinę bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitą ir revizijos komisijos išvadas apie bendrijos finansinę veiklą;

26.6. nustatyti patalpų savininkų atsiskaitymo už bendrojo naudojimo objektų eksploatavimą, vandenį, energiją ir komunalines paslaugas sąlygas ir tvarką, nepažeisdamas norminių aktų ir jais nustatytos atsiskaitymo tvarkos;

26.7. nustatyti disponavimo bendrijos turtu ir lėšomis tvarką, spręsti lėšų skolinimosi bei pajamų paskirstymo klausimus;

26.8. nustatyti ir patvirtinti namo vidaus tvarkos ir žemės sklypo priežiūros taisykles;

26.9. spręsti bendrijos stojimo į sąjungas (asociacijas), išstojimo iš jų, bendrijos reorganizavimo ir likvidavimo klausimus.

27. Bendrijos narių susirinkimus šaukia valdyba, prieš dvi savaites pranešdama apie tai raštu (skelbimų lentoje) ir/ar viešai dienraštyje „Lietuvos žinios" ir paskelbdama susirinkimo darbotvarkę, bet ne rečiau kaip kartą per metus, pasibaigus finansiniams metams. Susirinkimas taip pat turi būti sušauktas, jei to reikalauja revizijos komisija arba ne mažiau ¼ bendrijos narių. Jeigu bendrijos valdyba per mėnesį nuo reikalavimo sušaukti bendrijos narių susirinkimą pateikimo dienos susirinkimo nesušaukia, jį gali sušaukti revizijos komisija arba ¼ bendrijos narių.

28. Jeigu bendrijos narių susirinkimo darbotvarkėje yra numatyta pakeisti ar papildyti bendrijos įstatus ar svarstyti lėšų skolinimosi klausimą, apie bendrijos narių susirinkimą šių įstatų 27 p. nurodytais terminais pranešama nariams asmeniškai pasirašytinai arba registruotu paštu.

29. Bendrijos narių susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė bendrijos narių. Neatvykus į susirinkimą nustatytam narių skaičiui, per dvi savaites šaukiamas pakartotinis susirinkimas neįvykusio susirinkimo darbotvarke, kuris yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip ¼ narių.

Susirinkimo nutarimai yra teisėti, jeigu už juos balsavo daugiau kaip 1/2 susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių, išskyrus žemiau nurodytus nutarimus.

Susirinkimo nutarimai dėl bendrijos reorganizavimo ir likvidavimo yra teisėti, jeigu už juos balsavo ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių.

Bendrijos narių susirinkimo nutarimai dėl bendrijos įstatų pakeitimo ar papildymo, dėl lėšų, susijusių su bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir naudojimo privalomųjų reikalavimų įgyvendinimu, kaupimo ar skolinimosi yra teisėti, jei už juos balsuoja daugiau kaip pusė bendrijos narių.

Sprendimai dėl bendrijos valdybos, valdybos pirmininko, revizijos komisijos narių atšaukimo pirma laiko yra teisėti, jei už tokį sprendimą susirinkime balsavo daugiau kaip pusė bendrijos narių;

Susirinkimai yra protokoluojami. Protokolus pasirašo susirinkimo pirmininkas ir susirinkimo sekretorius. Protokolai registruojami pagal raštvedybos taisykles ir saugomi ne mažiau kaip 10 metų.

VII. BENDRIJOS NARIŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS BALSUOJANT RAŠTU

30. Bendrijos narių sprendimai gali būti priimti balsuojant raštu. Balsavimą raštu organizuoja bendrijos valdyba bendrijos susirinkimo pavedimu arba savo sprendimu, revizijos komisijos reikalavimu arba kai to reikalauja ne mažiau kaip 1/4 bendrijos narių.

31. Balsavimas raštu vykdomas vadovaujantis šia tvarka:

31.1. apie sprendžiamą klausimą nariams pranešama prieš 14 dienų;

31.2.parengiamas biuletenis, kuriame nurodomi svarstomi klausimai, siūlomi sprendimo variantai, balsavimo žyma „Pritariu", „Nepritariu" ir įrašoma nuoroda, kam ir kada šis biuletenis turi būti grąžintas.

31.3. balsavimo biuletenis įteikiamas kiekvienam bendrijos nariui asmeniškai arba paštu. Apie vykdomą balsavimą raštu ir svarstomus klausimus taip pat viešai skelbiama namo skelbimų lentose. Jeigu patalpos priklauso keliems bendraturčiams, balsavimo biuletenis įteikiamas vienam iš jų (balsuojant visi bendraturčiai turi vieną balsą);

31.4. bendrijos narys (bendraturtis), gavęs balsavimo biuletenį, turi per dvi savaites nuo biuletenio įteikimo dienos apsispręsti dėl balsavimo ir atitinkamai pažymėti biuletenyje - pritaria ar nepritaria siūlomam nutarimo variantui. Užpildytas biuletenis pasirašomas. Užpildytą biuletenį bendrijos narys turi per dvi savaites grąžinti valdybai arba išsiųsti paštu, arba įmesti į specialiai tam skirtas balsadėžes. Rašytinio parašo reikalavimas netaikomas organizuojant balsavimą elektroniniu paštu arba kitokiu būdu naudojant informacines technologijas, kai užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą;

31.5. jeigu patalpa priklauso keliems bendrasavininkiams, biuletenį pasirašo vienas iš bendrasavininkių jų susitarimu. Nesutarimo atveju biuletenis laikomas negaliojančiu. Negaliojančiais taip pat laikomi neužpildyti ir (ar) patalpų savininko nepasirašyti balsavimo biuleteniai;

31.6. balsavimo raštu būdu priimti sprendimai yra teisėti, kai jiems pritaria daugiau kaip ½ bendrijos narių, išskyrus dėl bendrijos reorganizavimo ir likvidavimo, kurie priimami ne mažesne kaip 2/3 bendrijos narių balsų;

31.7. balsavimo biuleteniai susegami į bylą ir saugomi ne trumpiau kaip 3 metus;

31.8. balsavimas raštu laikomas neįvykusiu, jeigu iki balsavimo biuleteniuose nurodyto termino bendrijos valdybai ar jos įgaliotam asmeniui (asmenims) grąžintų - atsiųstų paštu (elektroniniu paštu) ar įmestų į specialiai tam skirtą balsadėžę - ir pripažintų galiojančiais biuletenių skaičius yra mažesnis už ½ bendrijos narių skaičiaus plius vienas. Pakartotinis balsavimas raštu gali būti vykdomas ne anksčiau kaip po 2 savaičių, pasibaigus balsavimo raštu terminui

31.9. Balsavimas raštu gali būti vykdomas naudojant informacines technologijas, jeigu sudaromos sąlygos pakankamai identifikuoti balsuojantįjį asmenį bei užtikrinti pakankamą teksto apsaugą. Pareikšti nuomonę turi būti sudarytos sąlygos visiems bendrijos nariams, net jeigu ne visiems bendrijos nariams prieinamos balsavimo raštu metu naudojamos informacinės technologijos. Tuo tikslu taip pat (bet neišimtinai) gali būti naudojamas mišrus balsavimo raštu būdas, užtikrinantis sąlygas balsuoti ir tiems bendrijos nariams, kuriems balsavimo raštu metu naudojamos informacinės technologijos neprieinamos.

32. Bendrijos narių sprendimai, priimti balsuojant raštu, turi tokia pačią teisinę galią kaip ir bendrijos narių susirinkime priimti sprendimai.

VIII. Bendrijos valdyba

33. Bendrijos valdyba yra bendrijos kolegialus valdymo organas. Valdyba renkama iš 9 (devynių) bendrijos narių dviejų metų laikotarpiui. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas. Valdybos narys gali būti atšauktas pirma laiko bendrijos narių susirinkimo nutarimu.

34. Bendrijos valdybai vadovauja valdybos pirmininkas, kuris organizuoja valdybos darbą, šaukia valdybos posėdžius, pirmininkauja valdybos posėdžiuose. Bendrijos valdybos pirmininką iš valdybos narių renka bendrijos narių susirinkimas dviejų metų laikotarpiui.

35. Bendrijos valdybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 valdybos narių. Valdybos nutarimai yra teisėti, jeigu už juos balsavo daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių valdybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai lemiamas yra pirmininko balsas. Valdybos nutarimai protokoluojami. Protokolą pasirašo valdybos pirmininkas. Protokolai registruojami pagal raštvedybos taisykles.

36. Bendrijos valdyba yra pavaldi bendrijos narių susirinkimui ir atlieka visas jo pavestas funkcijas. Valdyba ne rečiau kaip vieną kartą per metus atsiskaito bendrijos narių susirinkimui.

37. Bendrijos valdyba:

37.1. vykdo bendrijos narių susirinkimų nutarimus; atstovauja bendrijai santykiuose su trečiaisiais asmenimis, sudaro sandorius bendrijos vardu;

37.2. organizuoja namo, jo inžinerinės įrangos eksploatavimą, teritorijos priežiūrą, rengia bendrijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto, rekonstrukcijos) ar modernizavimo metinį bei ilgalaikį planą, taip pat metinę bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitą ir teikia ją bendrijos susirinkimui;

37.3. tvarko ir saugo bendrijos narių ir butų bei kitų patalpų savininkų registravimo knygą, namo ir jam priskirto žemės sklypo techninę ir juridinę dokumentaciją, tvarko bendrijos raštvedybą;

37.4. bendrijos narių susirinkimo nustatyta tvarka organizuoja bendrijos ūkinę veiklą, susijusią su bendrojo naudojimo objektų, taip pat namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra;

37.5. priima ir atleidžia iš darbo bendrijos samdomus darbuotojus;

37.6. tvirtina bendrijos darbuotojų pareigybių aprašymus;

37.7. naudoja bendrijos lėšas ir tvarko jos sąskaitas bankuose, taip pat samdo buhalterį arba jo funkcijas pagal sutartį paveda įmonei;

37.8. kontroliuoja, kaip daugiabučio namo patalpų savininkai vykdo savo prievoles, susijusias su bendrojo naudojimo objektų priežiūra bei naudojimu, teikia pasiūlymus teisėsaugos institucijoms ir valstybinės statinių priežiūros tarnyboms patraukti atsakomybėn kaltus asmenis;

37.9. eksploatuojant pastatus bendrijos jėgomis, nustato bendrijos narių bei jų šeimos narių darbo sąnaudas ir jų įskaitymo į įmokas tvarką;

37.10. bendrijos narių susirinkimui nutarus, sudaro kredito sutartis;

37.11. atsako už finansinę ir ūkinę veiklą;

37.12. nagrinėja namo vidaus tvarkos, žemės sklypo priežiūros taisyklių pažeidimus ir priima sprendimus. Į šiuos posėdžius gali būti kviečiami bendrijos nariai (bendrasavininkiai), pažeidę taisykles, jų neatvykimas į posėdį nėra kliūtis spręsti pažeidimo klausimą iš esmės;

37.13. skelbia konkursus rangos darbams,

37.14. organizuoja raštvedybos ir sąskaitybos tvarkymą;

37.15. disponuoja bendrijos lėšomis, kurių dydį nustato susirinkimas;

37.16. atstovauja bendrijai pagal savo kompetenciją, sprendžia kitus klausimus, susijusius su bendrijos veikla, taip pat numatytus šiuose įstatuose ir teisės aktuose.

IX. Bendrijos veiklos kontrolė ir ginčų nagrinėjimas

39. Bendrijos valdybos bei bendrijos ūkinę finansinę veiklą kontroliuoja revizijos komisija, , susidedanti iš 3 (trijų) narių. Revizijos komisiją dviejų metų laikotarpiui renka bendrijos narių susirinkimas. Revizijos komisijos nariais negali būti bendrijos valdybos nariai ir asmenys, kuriuos su valdybos nariais sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), sutuoktiniai, broliai, seserys, taip pat sutuoktinių broliai, seserys, tėvai ir vaikai). Revizijos komisijos narius pirma laiko gali atšaukti iš pareigų bendrijos narių susirinkimas.

40. Pasibaigus ūkiniams metams, revizijos komisija atlieka nuodugnų veiklos patikrinimą, vertina ir teikia išvadą apie bendrijos finansinę veiklą. Jei nustatoma pažeidimų, medžiaga perduodama svarstyti bendrijos narių susirinkimui. Bendrijos valdyba privalo pateikti revizijos komisijai paaiškinimus ir reikalingus dokumentus.

41. Revizijos komisija privalo atlikti neeilinį finansinės veiklos patikrinimą, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/4 bendrijos narių, ir revizijos ataskaitą pateikti bendrijos narių susirinkimui. Tokio patikrinimo išlaidas dengia jo pareikalavę bendrijos nariai. Jeigu patikrinimo iniciatorių nurodyti pažeidimai pasitvirtino, bendrija atlygina patikrinimo išlaidas pasilikdama teisę regreso tvarka jas išreikalauti iš kaltų už pažeidimus asmenų.

42. Ne mažiau kaip 1/5 bendrijos narių turi teisę Civilinio kodekso nustatyta tvarka reikalauti bendrijos veiklos tyrimo, prašyti paskirti ekspertus, kad šie ištirtų, ar bendrija, bendrijos valdyba veikė tinkamai. Pareiškimo teismui padavimą, ekspertų paskyrimą, jų darbo apmokėjimą ir teismo taikomas priemones dėl netinkamų bendrijos ar bendrijos valdybos veiksmų nustato civilinis kodeksas.

43. Valstybės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kontroliuoti bendrijos veiklą.

44. Ginčai tarp bendrijos ir jos narių, tarp bendrijos ir kitų juridinių ar fizinių asmenų sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Kilus ginčui tarp bendrijos nario ir bendrijos valdybos arba bendrijos narių susirinkimo, siekiant šį ginčą išspręsti taikiai, bet kuri ginčo šalis gali prašyti pateikti revizijos komisijos išvadą ginčijamu klausimu. Tokia išvada bendrijos valdybai ir bendrijos narių susirinkimui turi rekomendacinę galią.

45. Patalpų savininkų skolos už namo eksploatavimo išlaidas, kitus mokesčius ir rinkliavas ar komunalines paslaugas išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

X. TIKSLINIŲ, KAUPIAMŲJŲ IR KITŲ ĮMOKŲ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKA

46. Tikslinių, kaupiamųjų ir kitų, susijusių su bendrijos veikla, įmokų nustatymo ir mokėjimo tvarką nustato bendrijos narių susirinkimas. Tam atidaroma kaupiamoji sąskaita banke.

47. Tikslinės įmokos yra nustatomos, renkamos ir naudojamos tik tam namui, o sprendžiant klausimus dėl šių įmokų dalyvauja tik bendrijos nariai - to namo patalpų savininkai.

48. Įmokų dydis nustatomas proporcingai patalpų savininkų daliai bendrojoje nuosavybėje.

49. Įmokų dydžius apskaičiuoja bendrijos valdyba arba sutarties pagrindu namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo paslaugas teikianti įmonė (jeigu bendrijos narių susirinkimo nutarimu tokia sutartis yra sudaryta).

50. Įmokos, susijusios su bendrojo naudojimo objektų nuolatine technine priežiūra, remontu ar rekonstrukcija, vykdoma pagal teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, apskaičiuojamos pagal rinkos vertę, kuri nustatoma perkant šias paslaugas konkurso būdu .

51. Įmokos, susijusios su bendrojo naudojimo objektų avarijų likvidavimu ir (arba) lokalizavimu, apskaičiuojamos pagal faktinę jų kainą.

XI. BENDRIJOS BUVEINĖS TVIRTINIMO IR KEITIMO TVARKA

52. Bendrijos buveinės vieta tvirtinama steigiamajame bendrijos narių susirinkime.

53. Bendrijos buveinės vieta keičiama bendrijos valdybos sprendimu, turint naujos buveinės patalpų savininko - bendrijos nario, rašytinį sutikimą.

54. Bendrijos narys, esamos bendrijos buveinės patalpų savininkas, ketindamas pakeisti bendrijos buveinės vietą, ketindamas parduoti jam priklausančias patalpas kuriose yra buveinė, ketindamas išstoti iš bendrijos, apie tai privalo prieš mėnesį raštu pranešti bendrijos valdybai.

XII. BENDRIJOS SKELBIMŲ IR PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

55. Kai bendrijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami dienraštyje „Lietuvos žinios" Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais, terminais ir tvarka.

56. Bendrijos pranešimai ir kita informacija, su kuria privalu supažindinti, bendrijos kreditoriams ir kitiems asmenis, kuriems privalu pranešti, pranešama pasirašytinai ar registruotu laišku.

57. Bendrijos pranešimai šiuose įstatuose nurodytų daugiabučio namo patalpų savininkams viešai skelbiami namo laiptinėse įrengtose skelbimų lentose ir (arba) bendrijos valdybos tvarkomoje elektroninio pašto konferencijoje, kurios vartotojais registruojami visi to pageidaujantys šiuose įstatuose nurodytų daugiabučio namo patalpų savininkai, nepaisant jų narystės bendrijoje.

58. Už tai, kad skelbimai ir pranešimai būtų paskelbti laiku, atsako bendrijos valdyba.

XIII. Bendrijos likvidavimas ir reorganizavimas

59. Bendrijos reorganizavimo ir likvidavimo tvarką nustato Civilinis kodeksas ir Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas.

_____________