DNSB "Aštuntas namas" įstatai

DNSB "Aštuntas namas"

ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1.1. Daugiabučio namo savininkų bendrija "Aštuntas namas" (toliau – Bendrija) yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo, įsteigtas naudoti, valdyti, prižiūrėti bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektus bei tenkinti kitus bendruosius poreikius.

1.2. Bendrija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (toliau – Bendrijų įstatymas) ir kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimų, kitų teisės aktų ir šių Įstatų (toliau – Įstatai).

1.3. Bendrija veikia vadovaudamasi jos narių solidarumo, lygiateisiškumo ir tarpusavio pagalbos principais.

1.4. Bendrijos teisinė forma – bendrija.

1.5. Bendrijos valdomi, naudojami ir prižiūrimi bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektai yra daugiabučiame gyvenamajame name (toliau - Pastatas), esančiame adresu: Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Statybininkų pr. 8, unikalus Nr. 2197-5003-9016.

1.6. Bendrija turi mažiausiai dvi sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose ar kitose kredito įstaigose. Viena iš jų yra „kaupiamųjų lėšų sąskaita“, kurioje kaupiamos ir patikėjimo teise valdomos butų ir kitų patalpų savininkų (toliau – patalpų savininkai) lėšos, skirtos Pastato atnaujinimui.

1.7. Bendrijos steigimo tikslas: įgyvendinti Pastato patalpų savininkų teises ir pareigas, susijusias su jiems priklausančių bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra, atnaujinimu.

1.8. Bendrijos veiklos sritys:

1.8.1. Priimti sprendimus dėl Bendrijos administravimo būdo ir Pastato bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros (eksploatavimo) ir naudojimo organizavimo ir juos įgyvendinti.

1.8.2. Priimti sprendimus dėl lėšų kaupimo Pastato atnaujinimui pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus.

1.8.3. Priimti sprendimus dėl Pastato atnaujinimo pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus ir dėl jų įgyvendinimo būdo.

1.8.4. Organizuoti patalpų savininkų sprendimų priėmimą ir įgyvendinimą dėl Pastato ar jo dalies atnaujinimo (modernizavimo) priemonių.

1.8.5. Organizuoti patalpų savininkų sprendimų priėmimą ir įgyvendinimą dėl patalpų savininkų bendrųjų interesų tenkinimo.

1.8.6. Ginti Bendrijos narių ir patalpų savininkų, nesančių Bendrijos nariais (toliau – ne Bendrijos nariai) interesus, susijusius su Bendrijos veiklos sfera.

1.8.7. Įtraukti patalpų savininkus į aktyvų savo interesų atstovavimą ir gynimą per Bendrijos įsitraukimą į daugiabučių namų patalpų savininkų interesų grupių (šalies, regionų, miestų būsto valdymo ir priežiūros subjektus jungiančių asociacijų) veiklą.

II. BENDRIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Bendrija gali įgyti ir turėti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja Civiliniam kodeksui, Bendrijų įstatymui ir kitiems įstatymams, Bendrijos įstatams, Bendrijos steigimo tikslui.

2.2. Bendrija turi teisę sudaryti sandorius kaip juridinis asmuo. Taip pat Pastato ar jo dalies patalpų savininkų susirinkimo sprendimu ir pavedimu Bendrija gali sudaryti sandorius patalpų savininkų vardu.

2.3. Bendrija gali pareikšti ieškinį, siekdama apginti Bendrijos narių (patalpų savininkų) interesus, susijusius su Bendrijos veiklos sfera.

2.4. Bendrijai draudžiama:

2.4.1. Bendrijos lėšas naudoti sprendžiant teisminius ginčus tarp Bendrijos valdymo organo ir Bendrijos narių dėl Bendrijos valdymo klausimų ir kitiems, negu yra nustatyta Bendrijos įstatuose, tikslams;

2.4.2. teikti paskolas, garantuoti, laiduoti, įkeisti Bendrijos turtą ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių vykdymą.

III. BENDRIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Visi Bendrijos steigėjai – patalpų savininkai, kurie pritarė Bendrijos steigimui, nuo Bendrijos įregistravimo dienos yra Bendrijos nariai.

3.2. Įsteigtos ir įregistruotos Bendrijos nariu patalpos savininkas tampa pateikęs rašytinį prašymą Bendrijos pirmininkui ir šiam įrašius jį į Bendrijos narių sąrašą. Įstojimo data laikoma prašymo pateikimo diena.

3.3. Narystė Bendrijoje pasibaigia Bendriją likvidavus, taip pat fiziniam asmeniui – Bendrijos nariui, mirus ar išstojus iš Bendrijos, ar nariui, patalpos savininkui, netekus nuosavybės teisių į patalpą pastate; juridinį asmenį – Bendrijos narį, likvidavus arba reorganizavus.

3.4. Bendrijos narių ir jų atstovų sąrašo duomenys tikslinami ne rečiau kaip kartą per metus iki gruodžio 31 d. pagal tos dienos duomenis. Šiame sąraše nurodoma:

3.4.1. nario – fizinio asmens, vardas, pavardė, telefono numeris, adresas korespondencijai, elektroninis adresas;

3.4.2. nario – juridinio asmens, pavadinimas, kodas, buveinė, juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis adresas;

3.4.3. asmens įstojimo į Bendrijos narius data;

3.4.4. informacija apie notariškai įgaliotą kitą asmenį, atstovą pagal įstatymą, turintį teisę dalyvauti Bendrijos veikloje Bendrijos nario vardu, ar asmenį, su kuriuo Bendrijos narys yra sudaręs balsavimo teisės perleidimo sutartį (vardas, pavardė, telefono numeris, adresas korespondencijai, elektroninis adresas, įgaliojimo ar sutarties sudarymo data ir galiojimo terminas, perleistų teisių ir pareigų apimtys);

3.4.5. narystės Bendrijoje pasibaigimo data, kai narystė Bendrijoje pasibaigia arba nutraukiama.

3.5. Bendrijos narys turi teisę:

3.5.1. dalyvauti Visuotiniame Bendrijos narių susirinkime ir balsuoti priimant sprendimus;

3.5.2. inicijuoti bet kokį klausimą susijusį su Bendrijos reikalų tvarkymu;

3.5.3. gauti informaciją apie Bendrijos veiklą, jos finansinę būklę, turtą, pajamas ar išlaidas bei privalomuosius mokesčius;

3.5.4. reikalauti, kad Bendrijos valdymas ir bendrosios nuosavybės naudojimas ir priežiūra atitiktų visų Bendrijos narių bendrąsias teises bei teisėtus interesus;

3.5.5. balsavimo teisės perleidimo rašytine sutartimi perleisti kitam asmeniui teisę balsuoti Bendrijos narių susirinkimuose; sutartimi gali būti perleistos ir kitos Bendrijos nario turimos neturtinės teisės, išskyrus išimtinę Bendrijos nario pasyviąją teisę būti išrinktam Bendrijos valdybos nariu; balsavimo teisės perleidimo sutartis įsigalioja nuo jos turinio atskleidimo Bendrijos valdymo organui;

3.5.6. įgalioti kitą asmenį dalyvauti Bendrijos veikloje jo vardu, nurodydamas įgaliojimo terminą ir įgaliojimu suteikiamų teisių ir pareigų apimtį (į perduodamų teisių apimtį negali įeiti ankstesniame punkte nurodyta išimtis); įgaliojimą turi patvirtinti notaras;

3.5.7. įgyvendinti kitas Bendrijų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas teises.

3.6. Bendrijos narys privalo:

3.6.1. laikytis Bendrijos įstatų, dalyvauti Bendrijos narių susirinkimuose, vykdyti Bendrijos organų sprendimus;

3.6.2. vykdyti kitas Bendrijų įstatymo ir kitų teisės aktų numatytas pareigas.

IV. BENDRIJOS ORGANAI

4.1. Aukščiausiasis Bendrijos organas yra Visuotinis Bendrijos narių susirinkimas (toliau – Visuotinis BN susirinkimas arba Susirinkimas).

4.2. Bendrijos valdymo organai yra Bendrijos pirmininkas ir Bendrijos valdyba.

4.3. Bendrijos vidaus kontrolės funkcijai atlikti išrenkamas Revizijos komisija.

V. VISUOTINIS BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS.

VISUOTINIO BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA

5.1. Visuotinio BN susirinkimo dalyviais gali būti visi Bendrijos nariai.

5.2. Visuotinio BN susirinkimo kompetencija atitinka Bendrijų įstatyme nustatytą Visuotinio bendrijos narių susirinkimo kompetenciją.

5.3. Susirinkimas gali priimti sprendimus ir kitais klausimais, jeigu jie nėra priskirti kitų Bendrijos organų kompetencijai.

VI. VISUOTINIO BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO ŠAUKIMO, ORGANIZAVIMO IR BALSAVIMO JAME TVARKA SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

6.1. Visuotinis BN susirinkimas šaukiamas, organizuojamas, balsavimas jame vykdomas ir sprendimai priimami Bendrijų įstatymo nustatyta tvarka, išskyrus ypatumus, nurodytus žemiau.

6.2. Jeigu Susirinkimo darbotvarkėje numatyta rinkti ar atšaukti Bendrijos valdymo organą, keisti Bendrijos įstatus, svarstyti Bendrijos reorganizavimo ar likvidavimo klausimus, metinę Bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatą apie Susirinkimą Bendrijos nariams pranešama raštu šių Įstatų skirsnio Bendrijos pranešimai ir skelbimai nustatyta tvarka.

6.3. Visuotiniame BN susirinkime kiekvienas Bendrijos narys turi vieną balsą, nepaisant to, kiek jam nuosavybės teise priklauso Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nuosavybės teisės objektų, esančių Pastate.

6.4. Susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė Bendrijos narių ar jų atstovų, įskaitant Bendrijos narius, atstovaujamus pagal balsavimo teisės perleidimo sutartis ir Bendrijos narius, Įstatų nustatyta tvarka iš anksto pareiškusius nuomonę raštu Susirinkimo darbotvarkės klausimais, išskyrus Bendrijų įstatymo nustatytas išimtis. Jeigu kvorumo nėra, laikoma, kad Susirinkimas neįvyko, ir ne anksčiau kaip po dviejų savaičių turi būti sušauktas pakartotinis Susirinkimas, kuris turi teisę svarstyti ir priimti sprendimus pagal neįvykusio Susirinkimo darbotvarkę. Pakartotinas Susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip ketvirtadalis Bendrijos narių šiame punkte aukščiau nurodytomis sąlygomis.

VII. IŠANKSTINIS NUOMONĖS RAŠTU PAREIŠKIMAS

7.1. Visuotinio BN susirinkimo darbotvarkės klausimais Bendrijos narys gali iš anksto raštu pareikšti savo nuomonę, išskyrus Bendrijų įstatymo nustatytas išimtis. Tai galima atlikti pasirinktinai: faksu, elektroniniu laišku persiunčiant pasirašytą ir nuskenuotą raštą arba pasirašytą raštą užklijuotame voke įteikiant (nusiunčiant) Susirinkimo organizatoriui. Nuomonė pareiškiama raštu, aiškiai nurodant, kokiam sprendimui narys pritaria arba nepritaria:

7.1.1. Susirinkimo dalyvių sąraše nurodoma, kokiais numatomos darbotvarkės klausimais Bendrijos narys yra iš anksto pareiškęs nuomonę raštu.

7.1.2. Nuomonių pareiškimo iš anksto rezultatai suvedami.

7.1.3. Šie rezultatai įvertinami balsuojant Susirinkime dėl konkrečių sprendimų;

7.1.4. Jeigu Bendrijos narys ant užklijuoto voko nurodo, kad reikalauja slapto balsavimo kuriuo nors darbotvarkės klausimu, tai yra pagrindas tuo klausimu pradėti slapto balsavimo svarstymo procedūrą.

7.2. Bendrijos narių pranešimai apie iš anksto pareikštą nuomonę pridedami prie Susirinkimo protokolo.

VIII. SLAPTO BALSAVIMO SUSIRINKIME TVARKA

8.1. Slaptas balsavimas Susirinkime yra privalomas klausimais, dėl kurių nors vienas Bendrijos narys reikalauja slapto balsavimo ir tam pritaria daugiau kaip dešimtadalis Susirinkime dalyvaujančių Bendrijos narių. Slaptas balsavimas organizuojamas ir vykdomas šia tvarka:

8.1.1. Susirinkime daroma pertrauka;

8.1.2.paruošiami slapto balsavimo biuleteniai, kuriuose įrašomas balsavimui pateiktas klausimas ir du balsavimo variantai: „pritariu“, „nepritariu“;

8.1.3. Susirinkimo dalyviai balsuoja išreikšdami savo nuomonę padarant atžymą ties pasirinktu sprendimu: „pritariu“ arba „nepritariu“; biuletenis su tokia atžyma įmetamas į balsavimui skirtą urną arba pateikiamas balsus skaičiuojančiam asmeniui ar komisijai;

8.1.4. Į urną įmetami arba pateikiami balsus skaičiuojančiam asmeniui ar komisijai taip pat išankstinės nuomonės tuo klausimu pareiškimo užklijuoti vokai;

8.1.5. gauti balsavimo rezultatai įforminami protokolu bei jo turinys paskelbiamas Susirinkimui.

IX. BALSAVIMŲ RAŠTU TVARKA

9.1. Bendrijos nariai sprendimus gali priimti balsuodami raštu, išskyrus sprendimus dėl šių klausimų:

9.1.1. dėl bendrijos įstatų pakeitimo;

9.1.2. dėl bendrijos valdymo organo arba bendrijos valdymo organo narių rinkimo ar atšaukimo;

9.1.3. dėl bendrijos reorganizavimo ar likvidavimo.

9.2. Bendrijos narių balsavimas raštu vykdomas taip:

9.2.1. Balsavimą raštu (toliau – Balsavimas) organizuoja Bendrijos pirmininkas arba Bendrijos valdyba (toliau – Balsavimo organizatorius).

9.2.2. Balsavimo organizatorius apie rengiamą Balsavimą paskelbia Bendrijos skelbimų lentoje arba kitose gerai matomose vietose ir parengia Bendrijos narių balsavimo raštu biuletenį (toliau – Balsavimo biuletenis).

9.2.3. Balsavimo biuletenį balsavimo organizatorius Bendrijos nariams įteikia asmeniškai pasirašant Balsavimo biuletenių išdavimo lape arba įmetant į pašto dėžutes, apie šio veiksmo įvykdymą surašant aktą, ar Bendrijos nario pateiktu el. pašto adresu. Bendrijos nariui nepriklausomai nuo to, kiek jam nuosavybės teise priklauso Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nuosavybės teisės objektų Bendrijai priklausančiuose pastatuose, įteikiamas vienas Balsavimo biuletenis. Kartu su Balsavimo biuleteniu gali būti pateikiami papildomi dokumentai, kuriuose pateikiama informacija, paaiškinanti ar pagrindžianti siūlomą sprendimą ir laukiamus rezultatus.

9.2.4. Gavę Balsavimo biuletenį, Bendrijos nariai (ar jų įgalioti asmenys) turi ne vėliau

kaip per 2 savaites nuo šio biuletenio įteikimo dienos jį grąžinti Balsavimo organizatoriui užpildę žymą „pritariu“ ar „nepritariu“. Užpildytą Balsavimo biuletenį pasirašo Bendrijos narys ar jo įgaliotas asmuo. Kai Bendrijos narys yra juridinis asmuo, pasirašo jo įgaliotas atstovas. Pasirašant Balsavimo biuletenį nurodomas pasirašiusio asmens vardas ir pavardė, taip pat pridedamas įgaliojimas veikti fizinio ar juridinio asmens vardu. Negaliojančiais laikomi neužpildyti ir (ar) Bendrijos narių nepasirašyti ar pasirašyti neturint įgaliojimo Balsavimo biuleteniai.

9.2.5. Užpildytą Balsavimo biuletenį Bendrijos narys turi grąžinti įmesdamas į specialiai tam įrengtą balsadėžę gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato bendrojo naudojimo patalpose (laiptinėje, hole ir t. t.) ar atsiųsti paštu arba kitu Balsavimo biuletenyje nurodytu būdu perduoti Balsavimo organizatoriui. Balsavimo biuleteniai iš balsadėžės išimami ir paštu ar kitu Balsavimo biuletenyje nurodytu būdu gauti vokai su Balsavimo biuleteniais atplėšiami dalyvaujant balsų skaičiavimo komisijai.

9.2.6. Balsavimo rezultatus skaičiuoja sudaryta balsų skaičiavimo komisija.

9.2.7. Balsavimo rezultatai įforminami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Balsavimo dienos balsų skaičiavimo komisijos protokolu. Protokole turi būti nurodyta balsų kaičiavimo komisijos posėdžio data, svarstomas klausimas, įteiktų (išsiųstų) ir gautų,negaliojančių biuletenių skaičius, balsavimo rezultatai, priimtas sprendimas ar ne. Protokolą pasirašo balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas ir nariai. Pasirašytas protokolas registruojamas teisės aktų nustatyta tvarka ir dedamas į atskirą bylą;

9.2.8. Protokolai saugomi ne trumpiau kaip dešimt metų. Pasirašyto protokolo kopija viešai skelbiama Bendrijos nariams ir patalpų (pastatų) savininkams gyvenamojo namo skelbimų lentoje ir (ar) bendrojo naudojimo objektų valdytojo interneto tinklalapyje (jeigu tokį turi). Kiekvieno Bendrijos nario reikalavimu turi būti išduodama protokolo kopija. Balsavimo biuleteniai saugomi ne trumpiau kaip vienerius metus. Bendrijos nariams priimant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) sprendimus, Balsavimo biuleteniai saugomi ne trumpiau kaip trejus metus;

9.2.9. Balsavimas laikomas neįvykusiu, jeigu iki Balsavimo biuleteniuose nurodyto termino pabaigos grąžintų Balsavimo biuletenių skaičius yra mažesnis už 1/2 visų išduotų Balsavimo biuletenių. Pakartotinis Balsavimas tuo pačiu klausimu gali būti organizuojamas ne anksčiau kaip po 2 savaičių nuo neįvykusio Balsavimo dienos ir laikomas įvykusiu, kai grąžintų Balsavimo biuletenių skaičius yra didesnis už 1/4 visų išduotų Balsavimo biuletenių.

X. BENDRIJOS PIRMININKAS IR BENDRIJOS VALDYBA

10.1. Bendrija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. Jokie kvalifikaciniai reikalavimai Bendrijos Pirmininkui ir Valdybos nariui šiais įstatais nenustatomi. Bendrijos valdymo organai renkami 2 metų laikotarpiui. Bendrijos valdymo organų narių kadencijų skaičius neribojamas. Bendrijos valdymo organai:

10.1.1. Bendrijos vienasmenis valdymo organas – pirmininkas;

10.1.2. Bendrijos kolegialus valdymo organas – Bendrijos valdyba. Bendrijos pirmininkas kartu yra ir Bendrijos valdybos pirmininkas.

10.2. Bendrijos pirmininku renkamas fizinis asmuo. Bendrijos pirmininku gali būti renkamas asmuo, kuris neturi Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nuosavybės teisės objektų, esančių Pastate.

10.3. Bendrijos valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo, turintis butą ar kitą patalpą Pastate, ir atitinkantis šiuose Įstatuose nustatytus reikalavimus.

10.4. Bendrijos pirmininko rinkimo ir atšaukimo, darbo sutarties su juo sudarymo ir jo pavadavimo tvarka, jo kompetencijos ir atsakomybės ribos nurodytos Bendrijų įstatyme.

10.5. Be to, Bendrijos pirmininkas yra atsakingas:

10.5.1. už visų Bendrijos organų, taip pat patalpų savininkų priimtų sprendimų registravimą ir jų paskelbimą teisės aktų, šių Įstatų ir Bendrijos organų nustatyta tvarka;

10.5.2. už patalpų savininkų pateiktų prašymų, skundų ir kitokių dokumentų registravimą teisės aktų nustatyta tvarka.

10.6. Bendrijos valdybą sudaro 9 (devyni) nariai, įskaitant Bendrijos pirmininką.

10.7. Bendrijos valdybos sudarymo, narių atsistatydinimo tvarka, Valdybos kompetencija ir jos narių atsakomybė nustatyti Bendrijų įstatyme. Bendrijos valdyba taip pat:

10.7.1. priima sprendimus dėl imperatyviųjų įstatymų normų taikymo Bendrijos veikloje;

10.7.2. tvirtina įmokas, susijusias su Bendrijos administravimu, bendrojo naudojimo objektų naudojimu ir priežiūra, jeigu Susirinkimas Valdybai deleguoja tokią funkciją;

10.7.3. tvirtina Pastato ar jo dalies patalpų savininkų sprendimų, priimtų susirinkimuose ar balsavimuose raštu, registravimo ir paskelbimo tvarką.

10.8. Bendrijai atstovauja, Bendrijos vardu veikia ir sandorius Bendrijos vardu sudaro Bendrijos pirmininkas.

XI. BENDRIJOS TURTAS IR LĖŠOS. PATALPŲ SAVININKŲ KAUPIAMOSIOS LĖŠOS.

11.1. Bendrijos turtas yra atskirtas nuo butų ir kitų patalpų savininkų turto.

11.2. Bendrijai nuosavybės teise gali priklausyti bet koks materialus ir nematerialus turtas. Turtas gali būti įgytas už Bendrijai priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ir/ar kitais teisėtais būdais.

11.3. Bendrijos turtas ir lėšos naudojamas, valdomas ir juo disponuojama įstatymuose ir šių Įstatų nustatyta tvarka Bendrijos tikslams įgyvendinti.

11.4. Bendrijos lėšas sudaro:

11.4.1. tikslinės patalpų savininkų įmokos, skirtos Bendrijos administravimo, bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros (eksploatavimo) ir kitoms išlaidoms apmokėti;

11.4.2. valstybės, savivaldybės ar kitų subjektų paramos lėšos;

11.4.3. pajamos, gautos disponuojant Bendrijos turtu;

11.4.4. kitos negrąžintinai gautos lėšos.

11.5. Kaupiamųjų lėšų/įmokų, skirtų Pastatui atnaujinti ir prižiūrėti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, dydžius ir mokėjimo tvarką nustato Visuotinis Susirinkimas.

11.6. Visuotinis Susirinkimas gali nustatyti ir kitų įmokų, skirtų Bendrijos administravimo, Bendrojo Naudojimo Objektų eksploatavimo ir priežiūros, taip pat kitoms atitinamoms išlaidoms apmokėti, dydžius bei mokėjimo tvarką.

11.7. Nustatydamas/tvirtindamas atitinkamas įmokas, Visuotinis Susirinkimas taip pat gali nustatyti Patalpų savininkams taikytinas netesybas už nustatytų įmokų savalaikį nesumokėjimą.

XII. BENDRIJOS ŪKINĖ – FINANSINĖ VEIKLA IR JOS KONTROLĖ

12.1. Bendrijos buhalterinę apskaitą, jos organizavimą bei tvarkymą ir finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

12.2. Bendrijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina Visuotinis BN susirinkimas.

12.3. Bendrijos ūkinę finansinę veiklą kontroliuoja Revizijos komisija, susidedanti iš 3 (trijų) narių.

12.4. Susirinkimas gali nuspręsti samdyti audito įmonę Bendrijos metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti. Audito išvados pateikiamos Bendrijos pirmininkui, Valdybai ir Visuotiniam BN susirinkimui. Su audito išvadomis turi teisę susipažinti visi patalpų savininkai.

12.5. Revizijos komisija renkama Susirinkime 2 metų laikotarpiui.

12.6. Jokie papildomi kvalifikaciniai reikalavimai Revizijos komisijos nariui nenustatomi.

12.7. Bendrijos Revizijos komisijos nariu negali būti Bendrijos pirmininkas, Bendrijos valdybos nariai, jų sutuoktiniai ar sugyventiniai, taip pat asmenys, kuriuos su Bendrijos pirmininku ar Bendrijos valdybos nariais sieja tėvystės ar artimos giminystės ryšiai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, taip pat sutuoktinių ar sugyventinių broliai, seserys, tėvai (įtėviai) ir vaikai (įvaikiai)).

12.8. Revizijos komisijos narys gali būti renkamas iš asmenų, kurie neturi Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nuosavybės teisės objektų Pastate.

12.9. Revizijos komisijos kompetencija, teisės ir pareigos apibrėžtos Bendrijų įstatyme.

XIII. BENDRIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

13.1. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka:

13.1.1. Bendrijos pranešimai ir skelbimai skelbiami viešai Bendrijos skelbimo lentose.

13.1.2. Individualūs pranešimai ir dokumentai su asmens duomenimis įteikiami Bendrijos nariams (patalpų savininkams) per pašto dėžutes arba kitu Bendrijos nario nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.

13.1.3. Jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ar šie įstatai numato tam tikrų pranešimų paskelbimą viešai spaudoje, tokie pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos žinios“.

13.2. Informavimo tvarka, kai yra privalomas informavimas raštu:

13.2.1. pranešimai ir kiti dokumentai įteikiami Bendrijos nariams (patalpų savininkams) asmeniškai jų gyvenamojoje ar darbo vietoje Pastatuose, o jų nesant – fizinio asmens pilnamečiams šeimos nariams, juridinio asmens darbuotojams, pasirašytinai;

13.2.2. pranešimai ir kiti dokumentai išsiunčiami registruotu paštu Bendrijos nario (patalpų savininko) gyvenamosios vietos adresu ar kitu adresu, jeigu Bendrijos narys (patalpų savininkas) yra raštu informavęs Bendrijos valdymo organą apie kitą adresą dokumentų įteikimui;

13.2.3. taip pat pranešimai ir kiti dokumentai gali būti įteikiami, įmetant juos į Bendrijos narių (patalpų savininkų) pašto dėžutes, apie šio veiksmo įvykdymą surašant aktą, kurį pasirašo Bendrijos pirmininkas ir ne mažiau kaip du Bendrijos nariai, arba surašant aktą su trijų Bendrijos narių parašais, kai pranešimą įteikia ne Bendrijos valdymo organas;

13.2.4. ankstesniame punkte numatyto įteikimo atveju laikoma, kad adresatas buvo supažindintas su pranešimu ar dokumentais po septynių kalendorinių dienų nuo pranešimo ar dokumentų įdėjimo į pašto dėžutę dienos; laikinai išvykęs, išnuomojęs arba kitaip patikėjęs kitam asmeniui naudoti savo patalpas, Bendrijos narys (patalpų savininkas) turi pasirūpinti, kad informacija apie pranešimų ir kitų dokumentų įteikimą šiuo būdu jam būtų perduodama nedelsiant.

XIV. BENDRIJOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

14.1. Bendrijos reorganizavimas ir likvidavimas vykdomas Civilinio kodekso, Bendrijų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Bendrijos įstatai keičiami Susirinkimo sprendimu. Sprendimas priimamas šių Įstatų nustatyta tvarka.

15.2. Bendrijos buveinė keičiama Bendrijos valdybos sprendimu, kuris priimamas šių Įstatų nustatyta tvarka.

Įstatai patvirtinti 2016 m. balandžio mėn. 2d. Bendrijos susirinkime.

Susirinkimo pirmininkas

Susirinkimo sekretorius